STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA KLATOVY : SCHŮZKY RODIČŮ

Střední průmyslová škola, Klatovy, nábřeží Kpt. Nálepky 362
376 313 262

SCHŮZKY RODIČŮ, ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ S TŘÍDNÍMI UČITELI 


Datum: 17.04.2024 (3. čtvrtletí školního roku 2023/2024)

od 16:00 hod.

1. - 3. ročníky


Místo: kmenové učebny žáků v budově školy na nábřeží Kpt. Nálepky 362, Klatovy,

kmenové učebny žáků v budově školy ve Voříškově ulici 526, Klatovy.


Všeobecně: obecné informace o průběhu studia,

konkrétní informace o jednotlivých žácích,

konzultace s vyučujícími.

Program:

1. Informace třídních učitelů (v kmenových učebnách tříd).

2. Seznámení s výroční zprávou o činnosti školy ve školním roce 2023/2024

3. Seznámení s aktuálním Školním řádem, který obsahuje:

  • Práva a povinnosti žáků a zákonných zástupců žáků.

  • Provoz a vnitřní režim školy.

  • Podmínky pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí.

  • Podmínky zacházení s majetkem školy ze strany žáků.

  • Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků.

  • Výchovná a kázeňská opatření.

4. Informace o činnosti Sdružení pro SPŠ Klatovy.

5. Informace o činnosti školské rady.

6. Informace všech učitelů o prospěchu žáků 16:30 - 18:00 (v učebnách dle     rozpisu).

Obsah stránek spravuje: SPŠ Klatovy | Design: SPŠ Klatovy | Hosting: ŠumavaNet.CZ