STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA KLATOVY : GDPR

Střední průmyslová škola, Klatovy, nábřeží Kpt. Nálepky 362
376 313 262

Střední průmyslová škola, Klatovy, nábřeží Kpt. Nálepky 362 je příspěvkovou organizací Plzeňského kraje, který je jejím zřizovatelem. Hlavním úkolem organizace je výchova a vzdělávání žáků ve středoškolské vzdělávací soustavě.

Střední průmyslová škola, Klatovy, nábřeží Kpt. Nálepky 362 (dále jen „správce“) zpracovává osobní údaje v souladu s požadavky Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“).

Kontaktní údaje správce

název:  Střední průmyslová škola, Klatovy, nábřeží Kpt. Nálepky 362 
právní forma::  příspěvková organizace 
sídlo:  nábřeží Kpt. Nálepky362, 339 01 Klatovy 
dat. schránka:  45hjgyd 
tel. kontakt:  +420 376 313 000 
email škola:  sekretariat@spskt.cz 
pověřenec:  Ing. Jana Seltenhoferová 
tel. kontakt:  420 376 313 262
email pověřenec:  poverenec(zavinac)spskt.cz


Škola na základě povinnosti uložené ji obecným nařízením jmenovala pověřence pro ochranu osobních údajů. Pověřenec je kontaktní osobou pro řešení dotazů, požadavků, žádostí v oblasti ochrany osobních údajů.

V souladu s GDPR zpracovává výše uvedený správce údaje dle těchto zásad:

  • údaje správce zpracovává jen v případě, kdy k tomu existuje zákonný důvod (plnění smlouvy, plnění právní povinnosti, ochrana životně důležitých zájmů subjektu údajů, plnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen správce, oprávněné zájmy správce či třetí strany, příp. udělený souhlas subjektu údajů)
  • údaje shromažďuje jen pro konkrétní, legitimní účely (viz výše)
  • zpracování osobních údajů provádí pouze v míře a rozsahu, který je nezbytný ve vztahu k danému účelu
  • osobní údaje zpracovává a má uloženy po dobu ne delší, než je nezbytné a zákonné
  • správce zavedl technické a organizační opatření k ochraně osobních údajů před náhodným nebo protiprávním zničením, ztrátou, změnou nebo neoprávněným poskytnutím – zpřístupněným přenášených uložených nebo jinak zpracovávaných údajů

Správce zpracovává osobní údaje převážně těchto skupin:

  • zájemci o přijetí ke vzdělávání,
  • zájemci o zaměstnání,
  • žáci školy, zákonní zástupci žáků školy,
  • zaměstnanci školy.

 

Většinu osobních údajů správce zpracovává za účelem splnění zákonem předepsaných povinností, zejména podle správního řádu; zákona o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon); zákona o archivnictví a spisové službě. V případě, že provádí zpracování, jenž není podloženo legitimním důvodem (viz výše), jedná se o zpracování osobních údajů, ke kterému potřebuje výslovný, svobodný, konkrétní a informovaný souhlas subjektu údajů. V takovém případě se jedná o zpracování zejména osobních údajů o podobě žáka (foto, video), či zpracování osobních identifikačních údajů žáka pro účely hlášení na soutěže, výlety, exkurze, sportovní akce, zveřejnění výsledků na soutěžích. Poskytnutí souhlasu je dobrovolné, souhlas lze kdykoli odvolat, či využít další práva, která jsou v souhlasu vyjmenována.

 

Zájemcům o zaměstnání tímto sdělujeme, že pokud zašlou písemnou žádost o přijetí do pracovního poměru, musí být žádost zaslána na oficiální e-mail nebo sídlo správce a jeho odesláním byl vyjádřen souhlas se zpracováním zájemcem uvedených údajů a jejich uchováním po dobu max. 6 měsíců pro případný pozdější kontakt.

Osobní údaje správce předává třetím osobám pouze v zákonem předepsaných případech (povinná hlášení orgánům státní správy, samosprávy, pojišťovnám, orgánům finanční správy, systém Certisapod.) nebo v nezbytném rozsahu vybraným dodavatelům, kteří zajišťují některé služby (vedení účetnictví, matrika, STK kontrola …).

Doba zpracování a uchování osobních údajů je stanovena zpravidla legislativními požadavky nebo v případě souhlasů po dobu 10 let (viz souhlas) nebo do jeho odvolání.

Obecné předpisy ochrany osobních údajů

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Odkazy:

Obsah stránek spravuje: SPŠ Klatovy | Design: SPŠ Klatovy | Hosting: ŠumavaNet.CZ