STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA KLATOVY : OCHRANA OZNAMOVATELŮ

Střední průmyslová škola, Klatovy, nábřeží Kpt. Nálepky 362
376 313 262

OCHRANA OZNAMOVATELŮ


V roce 2019 byla na úrovni Evropské unie přijata směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie(dále jen „Směrnice“).Smyslem ochrany whistleblowerů (oznamovatelů), tedy osob, které oznámí protiprávní jednání v souvislosti s prací, je vytvořit takové prostředí, ve kterém se whistlebloweři nebudou muset obávat jakékoliv sankce pro případ, že protiprávní jednání oznámí, a přispět tak ochraně veřejného zájmu.

Dne 01.08.2023 nabyl účinnosti zákon č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (dále jen „Zákon“). Ten zapracoval Směrnici v podmínkách České republiky. Upravuje podávání a postup posuzování oznámení o možném protiprávním jednání, podmínky poskytování ochrany fyzické osobě, která oznámení učinila, jakož i dalším osobám a působnost Ministerstva spravedlnosti ČR.

Střední průmyslová škola, Klatovy, nábřeží Kpt. Nálepky 362, jako orgán povinného subjektu na podkladě Zákona zavedl a provozuje vnitřní oznamovací systém (dále jen „VOS“) a plní další úkoly vyplývající ze Zákona.

Oznámení
Oznámení podle Zákona je možné podat prostřednictvím VOS, nebo prostřednictvím Ministerstva spravedlnosti ČR (https://oznamovatel.justice.cz), případně uveřejněním za splnění podmínek stanovených Zákonem.

Příslušná osoba
Ředitel Střední průmyslové školy, Klatovy, nábřeží Kpt. Nálepky 362 určil příslušnou osobu za přijímání oznámení prostřednictvím VOS a posuzování jejich důvodnosti:

příslušná osoba

Ing. Jana Seltenhoferová (dále jen „příslušná osoba“),

telefonický kontakt

+ 420 376 313 262


Přijetí oznámení
Přijetí oznámení od oznamovatele protiprávního jednání je v rámci VOS svěřeno výlučně příslušné osobě. Příslušná osoba má k dispozici nástroje k zabezpečenému přijímání oznámení (oznámení je možné podat tak, aby se s jeho obsahem mohla seznámit pouze příslušná osoba), a to:

a)

elektronicky:

ochranaoznamovatelu@spskt.cz

b)

v listinné podobě:

Střední průmyslová škola, Klatovy, nábřeží Kpt. Nálepky 362
nábřeží Kpt. Nálepky 362, 339 01 Klatovy

obálku zřetelně označit „Neotevírat, pouze k rukám příslušné osoby“

 

c)

telefonicky:

na telefonním čísle + 420 376 313 262

d)

příjem ústních oznámení:

v přiměřené lhůtě u příslušné osoby v kanceláři dle domluvy
(Na žádost oznamovatele je příslušná osoba povinna oznámení přijmout i osobně v přiměřené lhůtě, nejdéle však do 14 dnů ode dne, kdy o to oznamovatel požádal.)

 

Oznámení musí obsahovat:

a)

údaje o jménu, příjmení a datu narození, nebo jiné údaje, z nichž je možné dovodit totožnost oznamovatele

b)

oznámení nemusí tyto údaje obsahovat, pokud je podáno osobou, jejíž totožnost je příslušné osobě známa

c)

informace o možném protiprávním jednání, k němuž došlo nebo má dojít

d)

zda výslovně žádá příslušnou osobu, aby ho o přijetí oznámení nevyrozumívala

 

Podat lze oznámení, které obsahuje informace o možném protiprávním jednání, k němuž došlo nebo má dojít u osoby, pro niž oznamovatel, byť zprostředkovaně, vykonával nebo vykonává práci nebo jinou obdobnou činnost, nebo u osoby, se kterou oznamovatel byl nebo je v kontaktu v souvislosti s výkonem práce nebo jiné obdobné činnosti (ustanovení § 2 odst. 3 a odst. 4 zákona o ochraně oznamovatelů), a které

a)

má znaky trestného činu,

b)

má znaky přestupku, za který zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100 000 Kč,

c)

porušuje tento zákon o ochraně oznamovatelů, nebo

d)

porušuje jiný právní předpis nebo předpis Evropské unie v oblasti

 • finančních služeb, povinného auditu a jiných ověřovacích služeb, finančních produktů a finančních trhů,
 • daně z příjmů právnických osob,
 • předcházení legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu,
 • ochrany spotřebitele,
 • souladu s požadavky na výrobky včetně jejich bezpečnosti,
 • bezpečnosti dopravy, přepravy a provozu na pozemních komunikacích,
 • ochrany životního prostředí,
 • bezpečnosti potravin a krmiv a ochrany zvířat a jejich zdraví,
 • radiační ochrany a jaderné bezpečnosti,
 • hospodářské soutěže, veřejných dražeb a zadávání veřejných zakázek,
 • ochrany vnitřního pořádku a bezpečnosti, života a zdraví,
 • ochrany osobních údajů, soukromí a bezpečnosti sítí elektronických komunikací a informačních systémů,
 • ochrany finančních zájmů Evropské unie, nebo
 • fungování vnitřního trhu včetně ochrany hospodářské soutěže a státní podpory podle práva Evropské unie.

 

Podání oznámení jiným než uvedeným způsobem za použití VOS, nelze zaručit ochranu totožnosti oznamovatele nebo dalších osob.

V souladu s ustanovením § 9 odst. 2 písm. a) Zákona povinný subjekt sděluje, že vylučuje podávání oznámení prostřednictvím VOS pro osoby, která pro povinný subjekt nevykonává práci nebo jinou obdobnou činnost podle § 2 odst. 3 písm. a), b), h), nebo j) Zákona.KE STAŽENÍ
Oznámení [pdf]
Obsah stránek spravuje: SPŠ Klatovy | Design: SPŠ Klatovy | Hosting: ŠumavaNet.CZ