STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA KLATOVY : ŠKOLSKÁ RADA

Střední průmyslová škola, Klatovy, nábřeží Kpt. Nálepky 362
376 313 262

ŠKOLSKÁ RADA


Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům a studentům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. Školskou radu zřizuje zřizovatel, který zároveň stanoví počet jejích členů a vydá její volební řád. Třetinu členů školské rady jmenuje zřizovatel, třetinu volí zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci a studenti a třetinu volí pedagogičtí pracovníci dané školy.
Usnesením Rady Plzeňského kraje č. 850/05 ze dne 16. srpna 2005 byla s účinností od 1. září 2005 zřízena školská rada při Střední průmyslové škole, Klatovy, nábřeží Kpt. Nálepky 362 ve smyslu ustanovení § 167 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb.


Činnost školské rady:

  • vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování,
  • schvaluje výroční zprávu o činnosti školy,
  • schvaluje školní řád, ve středních a vyšších odborných školách stipendijní řád, a navrhuje jejich změny,
  • schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních a středních školách,
  • podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy,
  • projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření,
  • projednává inspekční zprávy České školní inspekce,
  • podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy.


Členové školské rady

Zástupci zřizovatele

Aleš Buriánek


Ing. Jiří Dio
nic
Zástupci pedagogických pracovníků Ing. Petra Burešová

Ing. Petra Rubášová
nic
Zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci Kateřina Steiningerová

Pavel Baierl

Výsledky voleb byly vyhlášeny dne 23.06.2021.

KE STAŽENÍ
Zpráva o činnosti školské rady v období 2010/2011 [pdf, 43 kB]
Zpráva o činnosti školské rady v období 2011/2012 [pdf, 43 kB]
Zpráva o činnosti školské rady v období 2012/2013 [pdf, 153 kB]
Zpráva o činnosti školské rady v období 2013/2014 [pdf, 35 kB]
Zpráva o činnosti školské rady v období 2014/2015 [pdf, 34 kB]

Obsah stránek spravuje: SPŠ Klatovy | Design: SPŠ Klatovy | Hosting: ŠumavaNet.CZ