STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA KLATOVY : HISTORIE

Střední průmyslová škola, Klatovy, nábřeží Kpt. Nálepky 362
376 313 262

HISTORIE


Idea a výstavba školy

První snahy o vybudování školy, v níž by byla mládež vyučována různým řemeslům, se objevily již v roce 1867. Tohoto cíle však bylo dosaženo až o mnoho let později.

Významným předělem v historii školy byl začátek 30. let 20. století, kdy vrcholila snaha o výstavbu nové budovy školy, kam by mohla být soustředěna výuka žactva, která dosud probíhala často v nevyhovujících podmínkách na různých místech Klatov.

Plány na výstavbu školy vypracoval architekt Ing. Dr. Václav Neckář z Plzně a byly schváleny výnosem Ministerstva školství a národní osvěty v Praze dne 15. 7. 1931. Teprve po dvou letech (dne 7. března 1933) zaslal Městský úřad Klatovy Okresnímu úřadu v Klatovech oznámení, že hodlá vystavět školu. Kronika města Klatov (Pamětní kniha, str. 207) uvádí, že výstavba budovy začala 3. dubna 1933 a byla dokončena dne 30. června 1934. Samotnou stavbu provedl architekt V. Beneš z Klatov a kolaudace stavby proběhla 8. 9. 1934. Celkové náklady činily 1 404 910 Kč a 88 hal., z toho město Klatovy přispělo částkou 500 000 Kč.

Výstavba školy v roce 1934


Otevření školy

K slavnostnímu otevření školy došlo u příležitosti státního svátku 28. října 1934. K tomuto dni měla škola již 522 žáků. Slavnosti otevření se zúčastnil starosta města Klatov A. Nevláčil, okresní hejtman Weger a celá řada představitelů politického a hospodářského života města a okresu, včetně poslanců a senátorů, což bylo důkazem významu této události.

Již v roce 1934 existovaly dva obory, které svým zaměřením byly podobné oborům vyučovaným po roce 1960. Jednalo se o obory „strojníci“ a „mechanici a příbuzné živnosti“. Kromě výuky se během školního roku konaly i odborné a kulturní exkurze. Výuka na škole probíhala i po dobu 2. světové války. V roce 1942 a 1945 došlo ke dvěma událostem, které úzce souvisely s našimi dějinami. V roce

Obrázek školy 30. let 20. století


Škola v období 2. světové války

V roce 1942 byla budova školy vybrána nacisty za shromažďovací místo dvou židovských transportů z bývalých okresů Klatovy, Domažlice, Strakonice, Písek, Plzeň-jih a Příbram. Výběr místa byl proveden vzhledem k využitelnosti velkých prostor a k blízkosti vlakového nádraží. Deportace Židů do ghetta v Terezíně byla provedena dvěma transporty „Cd“ dne 26. 11. 1942 (650 osob) a „Ce“ dne 30. 11. 1942 (619 osob).

Ze samotných Klatov bylo odsunuto 252 osob židovského původu a přežilo z nich pouze deset. František Brož (narozený 25. 6. 1925), který byl v té době žákem školy (učil se truhlářem), uvedl, že všichni žáci dostali na konec listopadu a začátek prosince 1942 volno, či výuka probíhala mimo budovu školy.

Na památku židovským spoluobčanům byla v září roku 2001 odhalena na budově školy pamětní deska. Peníze na její zhotovení byly vybrány mezi studenty, učiteli a ostatními pracovníky školy. Více informací o transportech je možné se dozvědět v knize Židé v dějinách města Klatov, kterou napsal Mgr. Milan Strnad, učitel dějepisu na Střední průmyslové škole v Klatovech. Událost z roku 1945 už je spojena s radostným obdobím naší novodobé historie. Po osvobození města americkou armádou dne 5. května byli v budově školy dočasně ubytováni američtí vojáci. Před rokem 1960 byla v budově školy učňovská škola pro obor zemědělský mechanizátor.


Historie školy pod názvem „Střední průmyslová škola strojnická“

Tento název začala škola užívat od 1. září 1960. Prvním ředitelem školy byl jmenován Ing. Miloš Černý.

SPŠS v Klatovech začala svoje působení ve školním roce 1960/1961. Zájemců o studium rychle přibývalo a v roce 1964/1965 už škola měla 14 tříd denního studia a 16 tříd večerního studia. Výuka odborných předmětů však probíhala na několika místech v Klatovech. V letech 1973 - 1976 byla vystavěna nová budova, v níž byly umístěny dílny a laboratoře.

I tyto změny přispěly k postupnému nárůstu zájmu žáků o studium na škole. Ve školním roce 1982/1983 měla škola devět tříd denního studia (298 žáků, z toho 66 děvčat), dvě třídy večerního studia (29 žáků) a tři třídy dálkového studia (65 žáků). Dálkové studium skončilo ve školním roce 1985/1986. Na škole působilo 18 interních učitelů.

K dalším stavebním úpravám došlo v letech 1987/1988 až 1988/1989, kdy byla postavena přístavba bytové jednotky a dokončeno nové řešení hlavního vchodu školy. Ve školním roce 1988/1989 začala výstavba tělocvičny, která slouží k výuce tělesné výchovy žáků školy, ale je také využívána širokou veřejností. Na stavbě jejích základů se podíleli rovněž studenti a učitelé školy. Tělocvična byla otevřena na podzim 1991.

K zatím poslední významné stavební úpravě došlo od 1. 6. do 15. 10. 2002 (slavnostní otevření proběhlo 16. 10.). K původní budově dílen a laboratoří se přistavěla část s novou moderní počítačovou učebnou. Přístavba je s hlavní budovou propojena chodbou, v níž se nachází studovna, kde studenti mohou ve volném čase pracovat na počítačích.


Rozšíření výuky o učební obory

Poslední významnou událostí bylo sloučení s Integrovanou střední školou, Voříškova 523 s účinností od 1. 7. 2012. Zmíněnou organizační změnou se rozšířila nabídka stávajících maturitních oborů i o obory učební, případně nástavbové studium.

Obsah stránek spravuje: SPŠ Klatovy | Design: SPŠ Klatovy | Hosting: ŠumavaNet.CZ