STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA KLATOVY : DRUHOPISY O VYSVĚDČENÍ

Střední průmyslová škola, Klatovy, nábřeží Kpt. Nálepky 362
376 313 262

Den otevřených dveří

Vzhledem k aktuální situaci jsme nuceni zrušit den otevřených dveří plánovaný původně na pátek 4. prosince 2020.

Náhradní termíny jsou stanovené na pátek 8. ledna 2021 a pondělí 11. ledna 2021 vždy v čase od 12,30 do 16,30 hod.

Případné aktuální informace budou uveřejněny na našem webu.

Zájemci o studium na naší škole a jejich zákonní zástupci mohou využít pro získání potřebných informací webové stránky školy, telefonický kontakt nebo emailovou korespondenci.

Informační letáček se základními informacemi o nabízených učebních a studijních oborech můžete stáhnout zde.

Další informace zde

VYSTAVOVÁNÍ NÁHRADNÍCH DOKLADŮ O VZDĚLÁNÍ


Definice

Prvopis je originál listiny např. originál vysvědčení vydaném na příslušném tiskopisu.

Stejnopis se vyhotovuje takovým způsobem, aby obsahoval všechny náležitosti originálu. V případě vysvědčení bude stejnopis vydán na stejném tiskopisu, který byl platný v době vydání prvopisu. Na stejnopis se připojí doložka „Tento stejnopis souhlasí s prvopisem“. Obdobně i stejnopisy vydané notáři obsahují doložku o tom, že se stejnopis shoduje doslovně s notářským zápisem, komu je stejnopis určen a kdy byl stejnopis vyhotoven.

Opis se vyhotovuje jako kopie předloženého originálu.


Žádost o vydání náhradních dokladů

O vystavení opisu (kopie předloženého originálu), stejnopisu (shodné vyhotovení prvopisu nebo druhopisu)  ročníkového vysvědčení, maturitního vysvědčení nebo stejnopisu výučního listu je nutné požádat písemně na předepsaném tiskopisu, a to buď osobně, poštou nebo elektronickou poštou.  Žádost o vystavení příslušného dokladu je možné stáhnout v příloze.


Poplatky za vydání náhradních dokladů

Správní poplatek za vydání náhradních dokladů nelze vybírat. Poplatek za úhradu vynaložených nákladů spojených s vyřízením žádosti o vystavení opisu či stejnopisu je 100,- Kč.

Poplatky lze hradit formou úhrady v hotovosti předem v kanceláři školy (při předání žádosti) nebo převodem na účet 0371216273 / 0300 variabilní symbol: datum narození ve formátu DDMMRRRR. Tato částka musí být při platbě převodem zaplacena před vyhotovením stejnopisu nebo opisu. V případě zaplacení formou převodu na účet vyhotoví škola stejnopis nebo opis až poté, kdy jí banka potvrdí provedenou platbu.


V případě platby na bankovní účet si ověřte, zda došlo ke spárování Vaší žádosti s platbou. V případě, že nedojde ke spárování platby a žádosti, nebude zahájeno vyhledávání dokumentů v archivu (tj. dokumentů potřebných pro vystavení náhradních dokladů).


KE STAŽENÍ
Vnitřní směrnice ředitele školy o vydávání opisů a stejnopisů vysvědčení a výučních listů
Žádost o vystavení stejnopisu
Žádost o vystavení opisu

Obsah stránek spravuje: SPŠ Klatovy | Design: SPŠ Klatovy | Hosting: ŠumavaNet.CZ