STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA KLATOVY : ŠKOLSKÁ RADA

Střední průmyslová škola, Klatovy, nábřeží Kpt. Nálepky 362
376 313 262

Den otevřených dveří

Vzhledem k aktuální situaci jsme nuceni zrušit den otevřených dveří plánovaný původně na pátek 4. prosince 2020.

Náhradní termíny jsou stanovené na pátek 8. ledna 2021 a pondělí 11. ledna 2021 vždy v čase od 12,30 do 16,30 hod.

Případné aktuální informace budou uveřejněny na našem webu.

Zájemci o studium na naší škole a jejich zákonní zástupci mohou využít pro získání potřebných informací webové stránky školy, telefonický kontakt nebo emailovou korespondenci.

Informační letáček se základními informacemi o nabízených učebních a studijních oborech můžete stáhnout zde.

Další informace zde

ŠKOLSKÁ RADA


Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům a studentům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. Školskou radu zřizuje zřizovatel, který zároveň stanoví počet jejích členů a vydá její volební řád. Třetinu členů školské rady jmenuje zřizovatel, třetinu volí zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci a studenti a třetinu volí pedagogičtí pracovníci dané školy.
Usnesením Rady Plzeňského kraje č. 850/05 ze dne 16. srpna 2005 byla s účinností od 1. září 2005 zřízena školská rada při Střední průmyslové škole, Klatovy, nábřeží Kpt. Nálepky 362 ve smyslu ustanovení § 167 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb.


Činnost školské rady:

  • vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování,
  • schvaluje výroční zprávu o činnosti školy,
  • schvaluje školní řád, ve středních a vyšších odborných školách stipendijní řád, a navrhuje jejich změny,
  • schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních a středních školách,
  • podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy,
  • projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření,
  • projednává inspekční zprávy České školní inspekce,
  • podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy.


Členové školské rady

Zástupci zřizovatele

Aleš Buriánek


Ing. Jaroslav Skala
nic
Zástupci pedagogických pracovníků Mgr. Milena Chroustová

Ing. Petra Rubášová
nic
Zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci Ing. Radka Maňasová

Štěpánka Mundlová

Výsledky voleb byly vyhlášeny dne 23. 11. 2017.

KE STAŽENÍ
Zpráva o činnosti školské rady v období 2010/2011 [pdf, 43 kB]
Zpráva o činnosti školské rady v období 2011/2012 [pdf, 43 kB]
Zpráva o činnosti školské rady v období 2012/2013 [pdf, 153 kB]
Zpráva o činnosti školské rady v období 2013/2014 [pdf, 35 kB]
Zpráva o činnosti školské rady v období 2014/2015 [pdf, 34 kB]

Obsah stránek spravuje: SPŠ Klatovy | Design: SPŠ Klatovy | Hosting: ŠumavaNet.CZ