STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA KLATOVY : ŠKOLNÍ ŘÁD

Střední průmyslová škola, Klatovy, nábřeží Kpt. Nálepky 362
376 313 262

Den otevřených dveří

Vzhledem k aktuální situaci jsme nuceni zrušit den otevřených dveří plánovaný původně na pátek 4. prosince 2020.

Náhradní termíny jsou stanovené na pátek 8. ledna 2021 a pondělí 11. ledna 2021 vždy v čase od 12,30 do 16,30 hod.

Případné aktuální informace budou uveřejněny na našem webu.

Zájemci o studium na naší škole a jejich zákonní zástupci mohou využít pro získání potřebných informací webové stránky školy, telefonický kontakt nebo emailovou korespondenci.

Informační letáček se základními informacemi o nabízených učebních a studijních oborech můžete stáhnout zde.

Další informace zde

Organizační řád

Příloha č. 7 – ŠKOLNÍ ŘÁD


Vychází ze zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a z vyhlášky MŠMT č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři ve znění pozdějších předpisů. 1. Práva a povinnosti žáků a zákonných zástupců žáků

Práva žáků a zákonných zástupců žáků

 1. Žáci mají právo na vzdělávání a školské služby podle zákona.

 2. Žáci, zákonní zástupci nezletilých žáků, rodiče zletilých žáků, popřípadě osoby, které vůči zletilým žákům plní vyživovací povinnost, mají právo na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání.

 3. Žáci mají právo na svobodné vyjadřování názorů, a to ke všem záležitostem, které se jich týkají (činí tak vhodným způsobem).

 4. Žáci mají právo požádat pedagoga o radu a pomoc v osobní tíživé situaci, případně využít pomoci výchovného poradce.

 5. Žáci, zákonní zástupci nezletilých žáků, rodiče zletilých žáků, popřípadě osoby, které vůči zletilým žákům plní vyživovací povinnost, mají právo:

  • vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajících se podstatných záležitostí vzdělávání, přičemž jejich vyjádření musí být věnována pozornost,

  • požádat pedagoga o radu a pomoc v záležitostech týkajících se vzdělávání,

  • využít pomoci výchovného poradce.

 6. Žáci mají právo na ochranu před jakýmkoliv tělesným či duševním násilím, urážením či zneužíváním, trýzněním či vykořisťováním.

 7. Tělesně či smyslově postižený žák má právo požívat plného a řádného života tak, aby byla respektována jeho důstojnost a aby se rozvíjela jeho osobnost.

 8. Žáci mohou vyžívat některé z učeben i mimo vyučování při respektování provozního řádu těchto učeben a se svolením příslušného vyučujícího.

 9. Žáci mají právo zakládat v rámci školy samosprávné orgány žáků, volit a být do nich voleni, pracovat v nich a jejich prostřednictvím se obracet na ředitele školy s tím, že ředitel školy je povinen se stanovisky a vyjádřeními těchto samosprávných orgánů zabývat,

 10. Žáci mají právo volit a být voleni do Studentského parlamentu školy, zletilí žáci a zákonní zástupci nezletilých žáků do školské rady.

  Povinnosti žáků a zákonných zástupců žáků

  1. Žák je povinen řádně docházet do školy a řádně se vzdělávat.

  2. Žák je povinen dodržovat právní předpisy, školní řád, nenarušovat svým chováním výuku ani provoz školy a plnit pokyny pedagogických i nepedagogických pracovníků školy vydané v souladu s právními předpisy a školním řádem.

  3. Povinností žáka je docházet do školy pravidelně a včas, podle rozvrhu hodin. Změny rozvrhu jsou denně zveřejňovány.

  4. Žáci jsou povinni docházet do školy vhodně a čistě oblečeni a upraveni.

  5. Zákonný zástupce nezletilého žáka je povinen zajistit, aby žák docházel řádně do školy.

  6. Zákonný zástupce nezletilého žáka je povinen na vyzvání ředitele školy se osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání žáka.

  7. O každé uvolnění z vyučování žádá písemně zákonný zástupce nezletilého žáka. U zletilých žáků podává písemnou žádost žák sám, je doporučen i souhlas rodičů či jiných zákonných zástupců. Uvolnění do tří dnů výuky může povolit třídní učitel, delší uvolnění povoluje na doporučení třídního učitele ředitel školy. Veškerá uvolnění budou zapsána v třídní knize jako absence. Nemůže-li se zúčastnit zletilý i nezletilý žák pouze části vyučovacího dne, je povinen se před odchodem uvolnit u třídního učitele (viz uvolnění z vyučování – nutná písemná žádost zákonného zástupce žáka, u zletilých žáků podává písemnou žádost žák sám). Uvolnění se zapisuje do třídní knihy.

  8. Zletilý žák nebo zákonný zástupce nezletilého žáka je povinen doložit důvody nepřítomnosti žáka ve vyučování nejpozději do 3 kalendářních dnů od počátku jeho nepřítomnosti (písemnou formou – dopis, korespondenční lístek, lékařské potvrzení).

  9. U nezletilých žáků se nepřítomnost omlouvá na základě záznamu v omluvném listu (studijním průkazu apod.) podepsaném zákonným zástupcem žáka. U zletilých žáků podává omluvu žák sám, ale je doporučen i podpis rodičů, či jiných zákonných zástupců. V individuálně stanovených případech (podezření na záškoláctví, velmi častá absence apod.) může škola požadovat jako součást omluvenky potvrzení od ošetřujícího lékaře. Žák předloží omluvenku neprodleně po ukončení absence.

  10. Neomluvenou nepřítomnost řeší třídní učitel.

  11. Jestliže se žák neúčastní po dobu nejméně 5 vyučovacích dnů vyučování a jeho neúčast není omluvena, vyzve ředitel školy písemně zletilého žáka nebo zákonného zástupce nezletilého žáka, aby neprodleně doložil důvody žákovy nepřítomnosti; zároveň upozorní, že jinak bude žák posuzován, jako by vzdělávání zanechal. Žák, který do 10 dnů od doručení výzvy do školy nenastoupí nebo nedoloží důvod nepřítomnosti, se posuzuje, jako by vzdělávání zanechal posledním dnem této lhůty; tímto dnem přestává být žákem školy (§ 68 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb.).

  12. V době vyučování (včetně přestávek: 5 až 20 min.) nesmí žáci opouštět školní budovy, popřípadě jiné prostory určené rozvrhem k výuce. Výjimky (návštěva lékaře apod.) povoluje třídní učitel, vyučující příslušného předmětu, učitel odborného výcviku nebo instruktor.

  13. Žák má právo do školy nosit mobilní telefon, v době vyučování jej musí vypnout. Je zakázáno pořizovat záznamy na jakákoliv média (fotoaparáty, video atd.). Výjimky povoluje příslušný vyučující.

  14. Zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci jsou povinni informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání.

  15. Zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci jsou povinni oznamovat škole a školskému zařízení údaje podle § 28 odst. 2 a 3 školského zákona a další údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost žáka, a změny v těchto údajích.


  1. provoz a vnitřní režim školy – teoretické vyučování


  1. Časový rozvrh výuky je dán rozvrhem každého žáka doplněným o rozpis změn a suplování.

  2. Školní budovy (nábřeží Kpt. Nálepky 362, Voříškova 526) se ve dnech školního vyučování otevírá v 6:45 a zavírají v 17:00 (možné operativní úpravy). Výjimky musí být individuálně projednány s vedením školy. Prázdninový provoz upravují instrukce ředitele školy, úřední dny o prázdninách jsou vyvěšeny na školní budově.

  3. Vyučovací hodiny v teoretických předmětech a v předmětu "Praxe" trvají 45 minut, v odborné praxi ve firmách 60 minut.

  4. Žáci používají vchod u šaten. V šatnách se přezouvají a odkládají svrchní oděv. V budově školy Voříškova 526, Klatovy ve skříňkách odkládají jen obuv. Při odchodu ze školy dávají přezůvky do skříněk nebo obalů, které zavěšují na věšák. Přezůvky nesmí být zaměnitelné se sportovní obuví. Přezůvky nesmí používat při hodině tělesné výchovy ani v nich opouštět budovu školy. V šatnách je zakázáno ukládat jakékoliv jiné věci.

  5. Žáci zamykají své skřínky nebo šatny podle pokynů třídního učitele.

  6. Na začátku hodiny sedí žáci na místě určeném zasedacím pořádkem a mají připraveny potřebné učební pomůcky (učební obory i žákovskou knížku). Učitele pozdraví tím, že vstanou. Stejně zdraví i návštěvy ve třídě, nedostanou-li pokyn pokračovat v práci. Výjimky se vztahují na učebny, do kterých vstupují žáci současně s učitelem.

  7. Nemá-li žák domácí úkol nebo potřebné pomůcky na vyučování, omlouvá se na počátku hodiny. Žáka lze omluvit i po delší omluvené absenci.

  8. Před odchodem z učebny uklidí své pracoviště (lavici). Po poslední hodině zvednou židle na lavice, vytáhnou rolety, zhasnou světla a zavřou okna.

  9. Návštěvy žáků o přestávkách v jiných učebnách nesmějí narušovat klid a pořádek. Do sborovny mohou vstupovat žáci jen v doprovodu učitele.

  10. Žáci konají službu ve třídách podle pokynů třídního učitele, zástupce ředitele i dalších učitelů.

  11. Úkoly služby:

  • hlásí na začátku hodiny nepřítomné žáky,

  • přináší a odnáší pomůcky,

  • maže a umývá tabuli,

  • větrá o přestávkách třídu,

  • dbá na pořádek ve třídě, šetření energií a vodou,

  • při přechodu do jiné učebny přenáší třídní knihu,

  • do deseti min. od začátku vyučovací hodiny oznamuje ve sborovně, v sekretariátu, v ředitelně nebo zástupci ředitele nepřítomnost vyučujícího ve třídě,

  • ostatní žáci se řídí pokyny služby v rozsahu jejích pravomocí,

  • hlásí všechny mimořádné události ve sborovně, v sekretariátu, zástupci nebo řediteli školy.

  1. Výuka v odborných učebnách a při TEV může probíhat podle zvláštních zásad, pokud jsou výslovně stanoveny.

  1. provoz a vnitřní režim - odborný výcvik

  Týká se pracoviště odborného výcviku Franty Šumavského 150 a smluvních pracovišť u právnických a fyzických osob. 


  Úvod

  1. Při odborném výcviku dodržuje žák všechna všeobecná ustanovení školního řádu.

  2. Odborný výcvik se řídí ŠVP a platným rozvrhem učebního dne pro jednotlivé obory a ročníky.


  Časový rozvrh odborného výcviku

  Časový rozvrh odborného výcviku je stanoven podle specifických podmínek jednotlivých pracovišť.

  V odb. výcviku je vyučovací jednotkou den: v 1. ročníku nesmí být delší než 6 vyučovacích hodin,

  ve 2. a 3. ročníku nesmí být delší než 7 vyuč. hodin.

  Vyučovací hodina v odborném výcviku trvá 60 minut.

  Dopolední vyučování pro žáky druhého a třetího ročníku začíná nejdříve v 6.00 hodin a odpolední vyučování končí nejpozději ve 22.00 hodin.

  První ročník začíná nejdříve v 7.00 hod. a odpolední vyučování ve vyučovacím dnu končí nejpozději ve 20.00 hod.

  Týdenní rozvrh praktického vyučování se na pracovišti upraví tak, aby mezi koncem jednoho vyučovacího dne a začátkem následujícího dne měl žák odpočinek alespoň 12 hodin.

  Pracovní doba žáků musí být souhlasná s pracovní dobou učitele odborného výcviku, instruktora.


  Zahájení učebního dne

  1. Před příchodem na pracoviště se žák převlékne a přezuje do pracovního oděvu a obuvi v souladu s bezpečnostními a hygienickými požadavky příslušného oboru.

  2. Na pracoviště je žák povinen přijít 5 minut před zahájením odborného výcviku.

  3. Při opožděném příchodu na pracoviště je žák povinen omluvit se učiteli odborného výcviku nebo příslušnému vedoucímu pracoviště.


  Průběh dne odborného výcviku

  1. V učňovské dílně nastupuje celá skupina na své pracoviště a očekává učitele odborného výcviku. Žák mající službu zajišťuje nástup a podává učiteli odborného výcviku hlášení o počtu přítomných a o závadách. Po vyřízení organizačních záležitostí seznámí učitel žáky s programem učebního dne a zahájí výuku.

  2. Nepřijde-li učitel odborného výcviku do 5-ti minut k nástupu, oznámí žák, mající službu, jeho nepřítomnost vedoucímu učiteli odborného výcviku (vedoucímu pracoviště) nebo učiteli, který má pedagogický dohled nad žáky.

  3. Při instruktážích a praktických ukázkách žák sleduje výklad učitele odborného výcviku. Nerozumí-li výkladu nebo nepochopil-li některé předváděné úkony, je jeho povinností se znovu otázat a učitel s ním provede doplňkovou instruktáž.

  4. Žákům je zakázáno vykonávat práce, které jim učitel neuložil. Jakákoliv manipulace s plynem, stlačeným vzduchem, elektřinou a ostatním zařízením, jakož i práce na strojích, které učitel odborného výcviku žákům nepřidělil, je zakázáno. Tato nařízení se vztahují i na ty, kteří pracují na provozním pracovišti.

  5. Žák nosí denně do zaměstnání svoji žákovskou knížku. Minimálně 1x týdně je povinen dát ji podepsat zákonnému zástupci (platí pro žáky nezletilé).

  6. Po dvou hodinách odborného výcviku je nejméně 15-ti minutová přestávka nebo nejdéle po 4,5 hodinách je 30-ti minutová přestávka. Délka přestávek se nezapočítává do doby trvání vyuč. dne. Žáci smí jíst pouze na místech k tomu vyhrazených.


  Ukončení učebního dne

  1. Pokyny k ukončení práce na pracovišti dává učitel odborného výcviku, na provozním pracovišti příslušný vedoucí. Na jeho výzvu žák uklidí pracoviště, stroj, nástroje a nářadí. Kontrolu pořádku provádí služba a příslušný učitel.

  2. Po úklidu skupina nastoupí a učitel odborného výcviku zhodnotí průběh učebního dne. Poté žáci odcházejí do šatny.


  Uvolňování z odborného výcviku

  1. Veškeré osobní záležitosti si vyřizuje žák u svého učitele odborného výcviku při nástupu před zahájením učebního dne.

  2. Žák může opustit pracoviště jen se svolením učitele odborného výcviku.

  3. Pro uvolňování žáků platí pravidla kapitoly I.


  Žákovské služby

  Žákovskou službu určuje učitel odborného výcviku vždy na týden.

  Povinnosti služby:

  • přijde nejpozději 5 minut před zahájením odborného výcviku,

  • organizuje včasný nástup celé skupiny k zahájení učebního dne,

  • dbá pokynů učitele odborného výcviku a pomáhá mu při udržování pořádku,

  • dohlíží na úklid před ukončením směny a kontroluje pořádek na pracovišti,

  • organizuje nástup skupin k závěrečnému hodnocení a ukončení učebního dne,

  • odvádí skupinu po ukončení učebního dne do šatny, dbá na pořádek.


  Bezpečnostní a hygienické požadavky na ošacení a celkovou úpravu zevnějšku žáků při odborném výcviku

  Osobní ochranné pomůcky: montérkový komplet, čepice, obuv černá, rukavice;

  hygienické požadavky: dlouhé vlasy sepnuty, schovány pod čepici, montérkový komplet čistý, všechny knoflíky zapnuty (včetně rukávů), zákaz nošení hodinek, prstenů, řetízků, náušnic apod.;

  pracovní obuv: přiměřeně čistá, řádně zavázaná;

  pracovní oděv: uložen ve skříňce odděleně od civilního oděvu;

  zákaz žvýkání.

  Jíst je povoleno jen na vyhrazených místech ve stanovené přestávce.


  Materiální vybavení odborného výcviku

  Žáci používají při odborném výcviku různé stroje, přístroje a nářadí. Svěřené stroje, přístroje a nářadí jsou žáci povinni opatrovat a udržovat v řádném stavu. V případě ztráty přístrojů nebo nářadí, které bylo žáku přiděleno nebo v případě poškození (úmyslně, nebo jiným zanedbáním povinností) stroje, přístroje nebo nářadí, uhradí žák škodu v rozsahu, který je stanoven v souladu s § 27 Nařízení vlády č. 108/94 Sb., kterým se upravuje Zákoník práce.  1. podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí.


  1. Žáci jsou poučeni třídním učitelem o bezpečnosti a ochraně zdraví na začátku školního roku a před školními akcemi učitelem, který akci zajišťuje. V učebnách, ve kterých se provoz řídí řádem učebny, jsou s ním  žáci seznámeni učitelem v první vyučovací hodině. O poučení je proveden zápis do třídní knihy a žáci podepíší protokol o poučení nebo o seznámení.

  2. Žáci a zákonní zástupci nezletilých žáků jsou učitelem seznámeni se školním řádem. O poučení žáků se provede třídní učitel zápis do třídní knihy a žáci podepíší protokol. Žáci plní pravidla chování, která jsou obsažena ve školním řádu.

  3. Při akcích konaných mimo místo, kde škola uskutečňuje vzdělávání, kdy místem pro shromáždění žáků není místo, kde škola uskutečňuje vzdělávání, zajišťuje příslušný vyučující dohled 15 minut před dobou shromáždění na určeném místě. Po skončení akce dohled končí na předem určeném místě a v předem stanoveném čase. Každou takovou akci (exkurze, vycházky atd.) ohlásí učitel zástupci ředitele, popřípadě řediteli.

  4. Žáci jsou povinni dodržovat obecná i speciální pravidla bezpečnosti práce. Při pohybu mimo školní budovy žáci dodržují pravidla silničního provozu - chůze po chodnících, přecházení vozovky a železniční trati na vyznačených přechodech apod. Žákům je zakázáno používat během vyučování při přesunu do jednotlivých budov jakákoliv motorová vozidla.

  5. Žákům je zakázáno vyklánět se z otevřených oken, sedat na okenní parapety, stoupat na židle, stoly a tělesa ústředního vytápění, běhat a klouzat se po chodbách, jezdit po zábradlí. Žákům je zakázáno používat soukromé elektrické spotřebiče.

  6. Z důvodu bezpečnosti a ochrany zdraví je žák povinen obstarat si příslušný pracovní oděv, pracovní obuv a cvičební úbor a podle pokynů učitelů je používat.

  7. Žák je povinen oznámit školní úraz, popř. že byl svědkem situace, kdy došlo ke školnímu úrazu. Tuto skutečnost neprodleně oznamuje třídnímu učiteli nebo kterémukoli pedagogickému pracovníkovi, případně přímo řediteli nebo jeho zástupci.

  8. Ve škole, na školních akcích a v okolí školy platí zákaz kouření, zákaz nošení, držení, distribuce, požívání a zneužívání návykových látek (drogy a další omamné a psychotropní látky, jedy, alkohol, cigarety apod.). Rovněž je zakázáno přinášet do školy a na školní akce jiné nebezpečné látky a nebezpečné předměty. Porušení tohoto zákazu je považováno za závažné zaviněné porušení povinností stanovených tímto školním řádem a může být potrestáno až vyloučením žáka ze školy. Žáci se porušením tohoto zákazu rovněž vystavují nebezpečí trestního stíhání.

  9. Žák nesmí být pod vlivem jakýchkoliv omamných a návykových látek.

  10. Žák je povinen chovat se slušně a ohleduplně ke spolužákům, pedagogickým pracovníkům a dalším zaměstnancům školy. Jakékoliv formy šikanování jedince jedincem nebo skupinou žáků a úmyslné poškozování zdraví spolužáků a zaměstnanců školy jsou posuzovány jako závažné zaviněné porušení povinností stanovených tímto školním řádem a mohou být potrestány až vyloučením žáka ze školy.

  11. Zvláště hrubé slovní a úmyslné fyzické útoky žáka vůči pracovníkům školy se vždy považují za závažné zaviněné porušení povinností stanovených tímto školním řádem a zákonem č. 561/2004 (školský zákon) a mohou být potrestány až vyloučením žáka ze školy.

  12. Cítí-li se žák ohrožen, nebo má pocit, že jeho práva jsou potlačována, může tuto skutečnost ihned oznámit výchovné poradkyni nebo kterémukoli pedagogickému pracovníkovi školy včetně ředitele školy nebo zástupce ředitele. Pokud nechce sám, může tak učinit zákonný zástupce žáka.

  13. Žák je povinen poskytnout podle svých sil pomoc osobě v nouzi.

  14. Žák je povinen oznámit skutečnost, že je šikanován jednotlivcem či skupinou, případně že byl svědkem takové situace. Zjištěné skutečnosti neprodleně oznamuje třídnímu učiteli nebo kterémukoli pedagogickému pracovníkovi, případně přímo řediteli nebo jeho zástupci.


  1. podmínky zacházení s majetkem školy ze strany žáků

  1. Každý žák i učitel má právo na čisté a neponičené pracovní prostředí. Žákům je přísně zakázáno poškozovat školní majetek. Třídní učitelé a správci odborných učeben a pracovišť jsou povinni kmenové i odborné učebny a pracoviště denně kontrolovat a zjištěné závady neprodleně prošetřit.

  2. Žák je povinen oznámit zjištěné poškození nebo zcizení osobního majetku či majetku školy. Oznamovací povinnost se vztahuje i na porušení protipožárních opatření. Žák ve svém vlastním zájmu a v zájmu školy ohlašuje zjištěné poškození nebo zcizení školního majetku třídnímu učiteli, učiteli odpovídajícímu za daný majetek nebo v sekretariátu školy. Žák nebo zákonný zástupce nezletilého žáka nahradí škody způsobené úmyslně nebo z nedbalosti žákem.

  3. Zcizení nebo hrubé a úmyslné ničení školního majetku, majetku pracovníků školy nebo majetku spolužáků se považuje za závažné zaviněné porušení povinností stanovených tímto školním řádem a může být potrestáno až vyloučením žáka ze školy.

  4. Pokud žák postrádá některou část vybavení nebo osobního majetku, které si do školy přinesl, hlásí ztrátu neprodleně třídnímu učiteli, učiteli odborného výcviku, ve sborovně nebo v sekretariátu školy, kteří co nejdříve vše prošetří a sepíší o jednání zápis.

  Šetření ztrát

  1. ztráta věci z místa, které nebylo určeno k odložení této věci:

  např. ztráta peněz či mobilního telefonu z lavice nebo ze šatny třídy a šatny na odloučeném pracovišti, ztráta kalkulačky ve třídě apod.,

  bude šetřena pouze třídním učitelem; žák nemá v takovém případě nárok na náhradu škody ze strany pojišťovny.

  1. ztráta věci z místa, které bylo určeno k odložení této věci:

  pro uplatnění náhrady škody u pojišťovny je nutné neprodleně (v den zjištění ztráty) kontaktovat obvodní oddělení Policie ČR,

  na sekretariátu školy je nutné odevzdat potřebné doklady (včetně dokladu od Policie ČR).

  Policii ČR je nutno neprodleně kontaktovat vždy v případě prokazatelného vloupání (zajistí třídní učitel, učitel odborného výcviku, zastupující TU nebo vedení školy).


  1. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků - Klasifikační řád


  Vychází ze zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a z vyhlášky MŠMT č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři, ve znění pozdějších předpisů. Uvedené dokumenty jsou k dispozici u vedení školy.
  Hodnocení výsledků vzdělávání žáka je vyjádřeno klasifikací (zákon č. 561/2004 Sb,, § 69 odst. 2).


  Zásady průběžného hodnocení (dílčí klasifikace)

  Dílčí klasifikace (hodnocení) v průběhu pololetí se provádí pěti stupni prospěchu (číslicí).


  Kritéria stupňů prospěchu

  Žák je hodnocen stupněm:

  • Stupeň 1 výborný

  pokud vyřeší problém samostatně a bez chyb (odpovídá na základní otázky samostatně a bez chyb),

  • Stupeň 2 chvalitebný

  pokud vyřeší problém s drobnými, nepodstatnými nedostatky, které je schopen po upozornění samostatně odstranit,

  • Stupeň 3 dobrý

  pokud má hrubší nedostatky, princip práce je správný (správně odpovídá na návodné otázky - řeší problém s pomocí učitele),

  • Stupeň 4 dostatečný

  pokud zvládá pouze základní učivo, není schopen je aplikovat (na návodné otázky odpovídá s chybami - problém vyřeší jen se značnou pomocí učitele),

  • Stupeň 5 nedostatečný

  pokud nezvládá základní učivo (neodpovídá správně ani na návodné otázky, nevyřeší problém, nevypracuje zadanou úlohu ani se značnou pomocí učitele).


  Stupňům lze v předem odůvodněných případech přiřadit různou váhu pro klasifikaci na konci pololetí. Pro každý stupeň může vyučující stanovit minimální požadovaný rozsah učiva.

  Při hodnocení žáků s prokazatelnými vývojovými poruchami učení učitelé přihlížejí k doloženému vyšetření a doporučení z pedagogicko-psychologické poradny.


  Pravidla ústního zkoušení

   1. Z jednoho souvislého zkoušení (věcně i časově) je žák hodnocen jednou známkou (klasifikačním stupněm) i když řeší několik problémů (odpovídá na několik otázek).

   2. Obsahem zkoušení je látka za příslušné klasifikační období, zkoušet lze i předcházející navazující látku a po zadání (po ohlášení) i souvislejší opakování.

   3. Klasifikační stupeň (známka) s odůvodněním a případným doporučením se žákům sděluje bezprostředně.

   4. Dobrovolné zkoušení na opravu může vyučující z časových důvodů omezit.


  Dílčí hodnocení praktických prací

  1. Ucelená praktická práce se hodnotí jednou známkou podle obdobných zásad jako pro ústní zkoušení. Konzultace (rozbor problémů) se nepovažuje za návodné otázky.

  2. Neodpovídá-li práce stanovenému rozsahu a obsahu, může být vrácena k přepracování.

  3. Není-li práce splněna v zadaném termínu, lze ji klasifikovat sníženým stupněm (s přihlédnutím k délce prodlení).

  4. Klasifikace postupu práce se může zahrnout do výsledné známky v pololetí předem stanoveným způsobem. (Obvykle s menší váhou než hodnocení celé práce).


  Hodnocení písemného zkoušení (písemné práce, testy)

  Pravidla vycházející z předchozích zásad stanovuje učitel. Výsledky hodnocení oznámí žákovi do 14 dnů.

  Písemné práce a testy jsou rovnoměrně rozloženy na celý školní rok.

  V jednom dni mohou žáci psát dvě písemné práce trvající více než 30 minut. Koordinuje třídní učitel.


  Hodnocení TEV

  Dílčí klasifikace se provádí podle splnění předem stanovených limitů.

  Při dílčí klasifikaci i klasifikaci na konci pololetí se přihlíží k somatotypu (upravené limity) a k snaze a úsilí žáka.

  Klasifikace při odborném výcviku

  Při klasifikaci výsledků se hodnotí:

  1. vztah k práci, k pracovnímu kolektivu a k praktickým činnostem,

  2. osvojení praktických dovedností a návyků, zvládnutí účelných způsobů práce,

  3. využití získaných teoretických vědomostí v praktických činnostech,

  4. aktivita, samostatnost, tvořivost, iniciativa při praktických činnostech, organizace vlastní práce a pracoviště,

  5. udržování pořádku na pracovišti, dodržování předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a péče o životní prostředí,

  6. hospodárné využívání surovin, materiálů, energie, obsluha a údržba výrobních zařízení, nástrojů, nářadí a pomůcek.


  Zásady hodnocení výsledků vzdělávání na vysvědčení

  Základní pravidla jsou dána § 69 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů a § 3 vyhlášky MŠMT ČR č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři, ve znění pozdějších předpisů.


  Klasifikační řád dále určuje:

  1. Při určování stupně prospěchu v jednotlivých předmětech na konci klasifikačního období se hodnotí kvalita práce a učební výsledky, kterých žák dosáhl za celé klasifikační období.

  2. Stupeň prospěchu určí učitel, který vyučuje příslušný předmět. V předmětu, ve kterém vyučuje více učitelů, určí výsledný stupeň za klasifikační období učitelé po vzájemné dohodě.

  3. Pro stanovení výsledného stupně se vychází z aritmetického (popř. váženého) průměru dílčích známek.

  4. Podmínkou pololetní klasifikace je vykonání všech praktických prací a stanovených testů. Omezený počet prací a testů lze výjimečně prominout.

  5. Za minimální dostatečný podklad pro hodnocení žáka u jednohodinového předmětu jsou alespoň dvě známky za klasifikační období, u vícehodinového předmětu nejméně tři známky za klasifikační období.

  6. Při výsledné klasifikaci na konci pololetí lze přihlédnout k soustavné a samostatné práci (i k opaku). Při nesplnění podmínek z bodu 4 a 5 určí ředitel školy náhradní termín pro hodnocení. Nesplní-li žák podmínky  ani v náhradním termínu, je v prvním pololetí nehodnocen. V případě, že žáka nelze hodnotit na konci 2. pololetí, určí ředitel školy pro hodnocení náhradní termín (nejpozději do konce září). Není-li žák hodnocen ani v tomto termínu - neprospěl. U příslušného předmětu se zapíše nehodnocen.

  7. Před pololetní klasifikací sdělí učitel stupeň klasifikace žákům (nejpozději v den pedagogické rady).

  8. Termín uzavření klasifikace odpovídá termínu zápisu známek do třídních výkazů.


  Celkové hodnocení

  Celkové hodnocení žáka na konci prvního a druhého pololetí vyjadřuje výsledky klasifikace ve vyučovacích předmětech a klasifikaci chování; nezahrnuje klasifikaci v nepovinných předmětech.

  • prospěl s vyznamenáním

  nemá-li žák v žádném vyučovacím předmětu prospěch horší než chvalitebný, průměrný prospěch nemá horší než 1,50 a jeho chování je velmi dobré,

  • prospěl

  nemá-li žák v žádném vyučovacím předmětu prospěch nedostatečný,

  • neprospěl

  má-li žák z některého vyučovacího předmětu prospěch nedostatečný.


  Hodnocení chování

  Při hodnocení chování se posuzuje celkový projev chování žáka za hodnocené období. Práva a povinnosti žáka jsou stanoveny školským zákonem a školním řádem. Jestliže žák tyto zásady opakovaně porušuje, hodnotí třídní učitel žákovo chování sníženou známkou z chování.


  V denní formě vzdělávání se chování žáka hodnotí stupni hodnocení:

  • Stupeň 1 (velmi dobré)

  Žák dodržuje ustanovení školního řádu, zásady a pravidla slušného chování. Ojediněle se může dopustit méně závažných přestupků.

  • Stupeň 2 (uspokojivé)

  Chování žáka neporušuje závažně školní řád. Opakovaně se dopouští méně závažných přestupků. Žák je přístupný výchovnému působení a snaží se své chyby napravit.

  • Stupeň 3 (neuspokojivé)

  Žák se dopustí závažného přestupku proti školnímu řádu nebo se dopustí závažnějších přestupků opakovaně. Dopouští se takových provinění, že je jimi ohrožena výchova ostatních žáků nebo pověst školy.


  Komisionální zkoušky

  (podle § 6 vyhlášky MŠMT ČR č.13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři)

  1. Komisionální zkoušku podle citované vyhlášky koná žák v těchto případech:

   • koná-li opravné zkoušky (§ 69 odst. 7 zákona č. 561/2004 Sb.),

   • požádá-li zletilý žák nebo zákonný zástupce nezletilého žáka o jeho komisionální přezkoušení z důvodů pochybnosti o správnosti hodnocení (§ 69 odst. 9 zákona č. 561/2004 Sb.).

  1. Časový rozvrh zkoušky:

   • délka přípravy závisí na rozhodnutí zkušební komise a typu předmětu,

   • délka vlastní zkoušky je maximálně třicet minut.

  1. O výsledku komisionální zkoušky se vede protokol, zkoušející odpovídá za neprodlené zapsání výsledku zkoušky do pedagogické dokumentace.


  Průběh a způsob hodnocení ve vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu

  1. Ředitel může na základě písemné žádosti z vážných důvodů uvedených v § 18 zákona č. 561/2004 Sb. povolit žákovi individuální vzdělávací plán. (postupuje přitom podle § 5 vyhlášky MŠMT ČR č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři).

  2. Individuální vzdělávací plán pro žáka vypracuje třídní učitel ve spolupráci s vyučujícími jednotlivých předmětů. Schvaluje ředitel školy.

  3. V případě individuálního vzdělávacího plánu se považuje za dostatečný podklad pro hodnocení žáka u jednohodinového předmětu alespoň tři známky za klasifikační období, z toho nejméně jedna z ústního zkoušení, u vícehodinového předmětu nejméně čtyři známky za klasifikační období, z toho nejméně dvě z ústního zkoušení.


  Zanechání studia

  Žák může zanechat vzdělávání na základě písemného sdělení doručeného řediteli školy. Součástí sdělení nezletilého žáka je souhlas jeho zákonného zástupce. Žák přestává být žákem střední školy dnem následujícím po dni doručení tohoto sdělení řediteli školy, popřípadě dnem uvedeným ve sdělení o zanechání vzdělávání, pokud jde o den pozdější.

  Uvolnění z výuky

  Ředitel školy může ze závažných důvodů, zejména zdravotních, uvolnit žáka na žádost zcela nebo zčásti z výuky některého předmětu; žáka se zdravotním postižením může také uvolnit z provádění určitých činností, popřípadě rozhodnout, že tento žák nebude v některých předmětech hodnocen. Žák nemůže být uvolněn z předmětu rozhodujícího pro odborné zaměření absolventa. V předmětu tělesná výchova ředitel školy uvolní žáka z vyučování na písemné doporučení registrujícího praktického lékaře nebo odborného lékaře. Žák není z předmětu, z něhož byl zcela uvolněn, hodnocen.


  Opakování ročníku

  Ředitel školy může žákovi, který splnil povinnou školní docházku a který na konci druhého pololetí neprospěl nebo nemohl být hodnocen, povolit opakování ročníku na základě písemné žádosti.


  1. Výchovná a kázeňská opatření


  (Vychází z § 31 zákona č. 561/2004 a § 10 vyhlášky MŠMT ČR č. 13/2005 Sb.)

  1. Výchovnými opatřeními jsou pochvaly nebo jiná ocenění a kázeňská opatření.

  2. Pochvalu nebo jiné ocenění uděluje žákům ředitel školy, po projednání s ředitelem školy třídní učitel.

   • pochvala ředitele školy,

   • pochvala třídního učitele,

   • pochvala učitele odborného výcviku.

  1. Při porušení povinností stanovených tímto školním řádem lze podle závažnosti tohoto porušení žákovi uložit:

   • napomenutí třídního učitele,

   • napomenutí učitele odborného výcviku,

   • důtku třídního učitele,

   • důtku učitele odborného výcviku,

   • důtku ředitele školy,

   • podmíněné vyloučení ze školy,

   • vyloučení ze školy.

  1. Podmíněné vyloučení ze školy a vyloučení ze školy jsou kázeňská opatření s právními důsledky pro žáka.

  2. O uložení výchovných a kázeňských opatření nezletilému žáku uvědomí ředitel školy zákonného zástupce žáka.

  3. Je-li žák přistižen učitelem při přestupku, tento učitel neprodleně oznámí přestupek třídnímu učiteli. Celou věc projednají se žákem buď sami, nebo v přítomnosti zástupce ředitele (podle závažnosti přestupku).

  4. Přestupky žáků učitel neprodleně vyšetří a rozhodne o přiměřeném kázeňském opatření. Pokud učitel navrhuje důtku ředitele školy, podmínečné vyloučení nebo vyloučení ze školy, ihned projedná záležitost s ředitelem školy.

  5. Za jeden přestupek je možno udělit pouze jedno výchovné nebo kázeňské opatření.
  1. PLATNOST ORGANIZAČNÍHO ŘÁDU – PŘÍLOHY Č. 7


  Projednáno se zaměstnanci školy na zahajovací poradě 2013, nabývá platnosti dne 01.09.2013. Tímto dnem končí platnost předešlého Školního řádu ze dne 31.08.2012.


  Schváleno školskou radou.


  V Klatovech 31.08.2013

  Ing. Jiří Dio v. r.

  ředitel školy
   

   

Obsah stránek spravuje: SPŠ Klatovy | Design: SPŠ Klatovy | Hosting: ŠumavaNet.CZ